Dla Architektów

Ochrona przeciwogniowa

Zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpożarowej jest niezbędne. Projektanci mają obowiązek dochowania wszelkiej staranności, aby zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku zostało wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W trakcie pożaru, czas pozwalający na ucieczkę jest najważniejszy. Każda minuta może stanowić o życiu lub śmierci. Składniki zawarte w drewnie impregnowanym środkiem ognioodpornym zdecydowanie ograniczają powierzchnię rozprzestrzeniania się płomieni, zmniejszają temperaturę i ilość dymu wydzielanego w trakcie pożaru, dając tym samym więcej czasu niezbędnego do bezpiecznej ewakuacji. Drewno i materiały drewnopodobne impregnowane odpowiednimi środkami wykazują się udokumentowanymi właściwościami i mogą być z powodzeniem stosowane na zewnątrz budynków lub w miejscach charakteryzujących się wysoką wilgotnością.


W naszej ofercie usług i sprzedaży desek elewacyjnych zapewniamy produkt zabezpieczony do klasy reakcji na ogień B-s2,d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień" i posiadający właściwości "nierozprzestrzeniający ognia" (NRO) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dostarczamy pełną niezbędną dokumentacje - certyfikaty, deklaracje zgodności etc.


Drewno egzotyczne, jak i krajowe, impregnujemy metodą próżniową (wysysanie powietrza z komórek drewna za pomocą pompy próżniowej, wypełnienie zbiornika impregnatem i wyrównanie ciśnienia) oraz metodą powierzchniową (smarowanie, zanurzanie lub opryskiwanie).


Uczestniczymy samodzielnie oraz pośredniczymy w badaniach różnych nietypowych systemów wraz z ITB w Warszawie.